วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมโครงการอบรมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ โดยมีตัวแทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ ตัวแทนจากสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 45 สหกรณ์ ที่มีมูลค่าหุ้นตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้