วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม

การประชุมดังกล่าว สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 การสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการ" รุ่นที่ 14 (นางสาวศศิประภา อินหา)