การประชุมดังกล่าว รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงการติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานงบประมาณปี 2564