วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบที่ 1) ผ่านระบบประชุมทางไกล (wed Conference) ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์