วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรโกรกพระ จำกัด พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดชั่วคราว     ได้ให้คำแนะนำการดำเนินงานและการบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ของสหกรณ์ รวมทั้งวางแผนการอบรมผู้นำกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ณ สำนักงาน     สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ จำกัด