วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีสหกรณ์ภาคการเกษตรเข้าร่วมการประชุม จำนวน 25 แห่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ ธ.ก.ส.จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยว จำกัด อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์