วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมรับฟังโครงการอบรมทางไกล (Conferance) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ค่านิยม จิตสำนึกการเสริมสร้างจริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ นำไปสู่การป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต โดยแสดงสัญลักษณ์ “ต่อต้านการทุจริต” และถือปฏิบัติตามคำขวัญการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ "ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต"