วันที่ 10 มีนาคม 2564 ภายหลังจากร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแม่วงก์ จำกัด นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวรัชนี ฤทธิพิณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจการเลี้ยงโคขุน ธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก ตลอดจนให้คำแนะนำการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการแปรรูปผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าให้กับสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้งานสูงสุด