วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายจอมชัย รอดทัดทาน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุพิชชา ทิพย์กัณฑ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรลาดยาว จำกัด ชุดที่ 52 ครั้งที่9 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินของสมาชิก เชิงรุก เพื่อลดการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้ การรักษามาตรฐานสหกรณ์ และแนวทางในบริหารจัดการสหกรณ์