วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวนิรมล พรมจาด นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวทักษิณาภร จากน่าน นักวิชาการมาตรฐานสินค้า กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ประเมินความพร้อม วางแผนการผลิต รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และสร้างการรับรู้แนวทางในการดำเนินงานของโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรแก่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ นางสาวรังสิมา ขุนแสน อายุ 32 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัยนเรศวร อดีตประกอบอาชีพพนักงานการโรงแรมในจังหวัดกรุงเทพมหานครสวรรค์ ในปัจจุบันผันตัวออกมาเป็นเกษตรกรเพราะได้รับผลกระทบการเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 จึงได้ตัดสินใจกลับบ้านมาทำการเกษตรพื้นที่ทำการเกษตรปลูกอ้อยทั้งหมด 40 ไร่ นอกจากนี้ยังมีการขุดเจาะน้ำบาดาลจำนวน 1 บ่อ ลึก 40 เมตร ความคาดหวังที่จะได้รับจากการสมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ เครือข่ายการผลิตองค์ความรู้นวัตกรรมด้านเกษตร ช่องทางจำหน่าย ในอนาคตมุ่งหวังจะเพิ่มรายได้ และทำการเกษตรแบบผสมผสาน