วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายธงชัย มากไหม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นางสาวปาจรีย์ มธุรสาทิส นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวพรนภา ฤกษ์อริยพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด
ในการนี้ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ/การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การให้บริการแก่สมาชิกในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การตลาด การส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ/ระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนคำสั่ง/คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ นอกนี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคคลากรของสหกรณ์เป็นอย่างดียิ่ง