วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม

การประชุมครั้งนี้ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานงบประมาณประจำปี 2564 ตลอดจนมอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์