วันที่ 8 เมษายน 2564 สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมาย นางสาวรัชนี ฤทธิพิณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแม่วงก์ จำกัดโดยได้แนะนำการดำเนินธุรกิจต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนแนะนำการจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะและการปลูกพืชสมุนไพร นอกจากนี้ได้ติดตามการดำเนินคดีกับลูกหนี้เงินกู้สหกรณ์อื่นและลูกหนี้ตามคำพิพากษาของสหกรณ์ เพื่อดำเนินการบังคับคดีต่อไป ทั้งนี้ได้แนะนำให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 ให้แล้วเสร็จและจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายใน 30 วัน