วันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประฐานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการติดตามเร่งรัดหนี้ที่ถึงกำหนดชำระในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการของสหกรณ์ และเห็นชอบให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ มีสหกรณ์ที่ผ่านการเห็นชอบให้กู้ จำนวน 2 สัญญา เป็นเงิน 7,500,000 บาท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตะโก จำกัด และสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ตำบลช่องแค จำกัด