วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังการอบรมทางไกลผ่านระบบ CAT CONFERRENT โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง "ระบบทะเบียนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร" ซึ่งมีวิทยากรจากบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด มาให้คำแนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลและตอบคำถามในการใช้งานระบบ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ และที่ตั้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อลดความแออัดในห้องประชุม รวมถึงมีการวัดไข้ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าห้องประชุม เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19