วันที่ 26 เมษายน 2564 นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2564 โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ เพื่อติดตามแผนงานต่างๆ ได้แก่ การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19/มาตรการในสถานที่ทำงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ E-Project ความก้าวหน้าในการจัดทำเวปไซด์ รายงานผลการประชาสัมพันธ์ กรอบการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 แผน/ผลโครงการที่สำคัญปีงบประมาณ 2564 ความก้าวหน้าในการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รายงานสภาพปัญหาในพื้นที่และได้ติดตามแผนงานต่างๆ ให้ได้ปริมาณงาน/การเบิกจ่ายเงินให้ได้สัดส่วนภายในระยะเวลาที่กำหนด