วันที่ 29 เมษายน 2564 นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อแจ้งนโยบายสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สรุปสถานการณ์โควิด 19 สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2564 สรุปสถานการณ์น้ำเดือนเมษายน 2564 การคาดหมายลักษณะอากาศเดือนพฤษภาคม 2564 และได้ชี้แจง/ทำความเข้าใจในการดำเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์