ด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 (COVID-19) นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เห็นความจำเป็นในการทำความสะอาดบริเวณที่ทำงาน เพื่อความปลอดภัย ห่างไกลโรค จึงจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยร่วมกันทำความสะอาด ปัด กวาด เช็ด ถู จัดสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นหมวดหมู่ เรียบร้อย แสดงให้เห็นถึงความสะอาด สวยงาม ภายในสำนักงาน เป็นการร่วมมือร่วมใจกันทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี ความมีวินัย และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในวันทำการถัดไป