ด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 (COVID-19) นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เห็นความจำเป็นในการฆ่าเชื้อภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อความปลอดภัย ห่างไกลโรค จึงขอความอนุเคราะห์ปศุสัตว์จังหวัด ให้เข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายแก่เจ้าหน้าที่ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีความมั่นใจถึงความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส ภายในบริเวณสำนักงาน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในวันทำการถัดไป