วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2564 (ประชุมทางไกล) เพื่อรับดำเนินการในส่วนของการติดตามงาน รายจ่ายประจำปี และการชำระบัญชี ให้ได้ตามที่เป้าหมายกำหนด รวมทั้งเข้ารับฟังโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน สามารถประสานงานและดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์