วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายจอมชัย รอดทัดทาน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ จัดโครงการอบรม “การบริหารจัดการหนี้และการเสริมสร้างอาชีพของสมาชิกสหกรณ์” ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564 เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการสินเชื่อของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ มีวิทยากร ได้แก่ นางจิราพร เณรจาที นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ นางณัฏฐ์นรี พรมศักดิ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรปลอดภัยร่มไผ่กสิกรรมธรรมชาติ และว่าที่ ร.ต. ชลธี คีรีผา เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ โดยมีสมาชิกกลุ่มนำร่องเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดความรู้กับสมาชิกเรื่องการวางแผนทางการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน กรณีตัวอย่างการทำเกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประชุมนี้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกัน​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19