วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2564 โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ เพื่อรับทราบคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ในการป้องกันโรคระบาด Covid 19 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ความคืบหน้าระบบงานบริหารและจัดการโครงการ (E-Project) การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) การแนะนำแนวทางการจ้างงานผู้จัดการสหกรณ์ และเรื่องอื่นๆ ในความรับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์