วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนายจอมชัย รอดทัดทาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นายพิษณุ รักษากลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ และ นางสาวสุพิชชา ทิพย์กัณฑ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญาซื้อขายแพะ ระหว่างสหกรณ์การเกษตรลาดยาว จำกัด กับวิโรจน์ฟาร์มแพะ จังหวัดชัยนาท ตามโครงการฟื้นฟูอาชีพสมาชิก “โครงการเลี้ยงแพะเนื้อรุ่นที่ 2” โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรลาดยาว จำกัด อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์