วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อแจ้งนโยบายสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สรุปสถานการณ์โควิด 19 สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน สรุปสถานการณ์น้ำเดือนสิงหาคม การคาดหมายลักษณะอากาศเดือนสิงหาคม และได้ชี้แจง/ทำความเข้าใจในการดำเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ ณ ห้องสหกรณ์จังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์