วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนายจอมชัย รอดทัดทาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นายพิษณุ รักษากลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ และนางสาวสุพิชชา ทิพย์กัณฑ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ตรวจเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรลาดยาว จำกัด และติดตาม ให้คำแนะนำกับประธานกรรมการและผู้จัดการ ณ สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จำกัด อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ แนะนำเกี่ยวกับโครงการที่ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ติดตามการจ่ายคืนเงินโบนัส การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และแนวทางการจัดตลาดเพื่อให้สมาชิกนำสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย