รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

new   รายงานประจำปี  AnnualReport 2021

          รายงานประจำปี  AnnualReport 2020

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562  
1.AnnualReport 2019 (ปก-ใบแทรก-สารบัญ) pdf
2.AnnualReport 2019 (บทสรุปผู้บริหาร) pdf
3.AnnualReport 2019 (เนื้อหาส่วนที่ 1-4) pdf
4.Coop and Agri Group 2019 pdf

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
  1 AnnualReport 61 (ปก) pdf
  2 AnnualReport 61 (สาส์น-บทสรุป)pdf
  3.AnnualReport 61 (สารบัญ)pdf
  4.AnnualReport 61 (ส่วนที่ 1-4)pdf

 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560  pdf
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 pdf