ฝ่ายบริหารทั่วไป

                   

 

 

 ชื่อ - สกุล   
 ตำแหน่ง

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 โทรศัพท์    0 5622 1059 
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                    ohm
 ชื่อ - สกุล   นายพีรณัฐ  กรมประสิทธิ์
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 โทรศัพท์   08 6928 0077
 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พนักงานราชการ

                     toi                       ann2                      jin
 ชื่อ - สกุล   นางสาวจีรภา  ไพรมุ้ย    ชื่อ - สกุล  นางสาวศิรประภา  เมฆพยับ    ชื่อ - สกุล  นางสาวดารารัตน์  ผู้กำจัด
 ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
 โทรศัพท์   08 1727 9683    โทรศัพท์  08 4815 1149    โทรศัพท์  0617429936
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.