ฝ่ายบริหารทั่วไป

                   

                    oa

 ชื่อ - สกุล   นางวิไลวรรณ ฟ้าสูงเนิน
 ตำแหน่ง

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 โทรศัพท์    056-221-059 
 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                  Delaka
 ชื่อ - สกุล   นางดิลกา ศรีกุตา
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 โทรศัพท์  056-221-059
 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พนักงานราชการ

                     toi                       ann2                      jin
 ชื่อ - สกุล   นางสาวจีรภา  ไพรมุ้ย    ชื่อ - สกุล  นางสาวศิรประภา  เมฆพยับ    ชื่อ - สกุล  นางสาวอชิรญา  ภู่กำจัด
 ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
 โทรศัพท์  056-221-059    โทรศัพท์  056-221-059    โทรศัพท์  056-221-059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.