กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

                         veera
 ชื่อ - สกุล  นายวีระ บุญประสงค์
 ตำแหน่ง


 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 โทรศัพท์  06 2036 1113 , 05 6221 059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                    np                      pe scan0003
 ชื่อ - สกุล   นางสาวนิรมล พรมจาด    ชื่อ - สกุล  นางทิพสุคนธ์  เกษมสรวล    ชื่อ - สกุล  นางสาวดารณี  แสงแก้ว
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ    ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 โทรศัพท์   056-221-059    โทรศัพท์  056-221-059    โทรศัพท์ 056-221-059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.