กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

                         nak
 ชื่อ - สกุล   นายกฤดากร  กิ้มสวัสดิ์
 ตำแหน่ง


 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 โทรศัพท์   08 1727 6972, 0 5622 1059 ต่อ 21
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                    ar2                      pe scan0003
 ชื่อ - สกุล   นางอนุทิน  หอมเย็น    ชื่อ - สกุล  นางทิพสุคนธ์  เกษมสรวล    ชื่อ - สกุล  นางสาวดารณี  แสงแก้ว
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ    ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ    ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 โทรศัพท์   09 1838 4312    โทรศัพท์  08 9992 1577    โทรศัพท์  08 1289 4910
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.