กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

                    jom
 ชื่อ - สกุล   นายจอมชัย  รอดทัดทาน
 ตำแหน่ง


 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
 โทรศัพท์   06 2036 7007, 0 5622 1059 ต่อ 22
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                    oa 23                         biw
 ชื่อ - สกุล   นางวิไลวรรณ  ฟ้าสูงเนิน    ชื่อ - สกุล  นางสาวนริศสรา  แก้วกำพล    ชื่อ - สกุล  นางสาวอัญญภรณ์ พงค์จันทร์เขีย
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ    ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ    ตำแหน่ง

 นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 โทรศัพท์   08 5194 2061    โทรศัพท์  09 0963 8708    โทรศัพท์  08 4170 0740
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.