กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

                    

 

 

 

 

                        tong2

 ชื่อ - สกุล   นายพิษณุ  รักษากลิ่น
 ตำแหน่ง


 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
 โทรศัพท์  06 2036 7007 , 05 6221 059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                    ohm 23                         biw
 ชื่อ - สกุล   นายพีรณัฐ กรมประสิทธิ์    ชื่อ - สกุล  นางสาวนริศสรา  แก้วกำพล    ชื่อ - สกุล  นางสาวอัญญภรณ์ พงค์จันทร์เขีย
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ    ตำแหน่ง

 นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 โทรศัพท์   056-221-059    โทรศัพท์ 056-221-059    โทรศัพท์  056-221-059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.