กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

รับผิดชอบพื้นที่อำเภอเมือง พยุหะคีรี เก้าเลี้ยว ชุมแสง

 

                  

chaiyut

 ชื่อ - สกุล   นายชัยยุทธ กองเขต
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
 โทรศัพท์  06 2036 8383 , 05 6221 059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์ จำนวน 6 แห่ง
1.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. นครสวรรค์ จำกัด
2.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครสวรรค์ จำกัด
3.สหกรณ์การเกษตรเมืองนครสวรรค์ จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด
5.สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นครสวรรค์ จำกัด
6.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จำกัด
7.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด
8.สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด
9.สหกรณ์เดินรถนครสวรรค์ จำกัด
10.สหกรณ์การเกษตรพยุหะคีรี จำกัด
11.สหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด
12.สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำกัด

 

ae
 ชื่อ - สกุล   นางเปรมปรีดา  ประทีปแสง
 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
 โทรศัพท์   056-221-059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์ จำนวน 7 แห่ง
1.สหกรณ์ออมทรัพย์รวมผล จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานประปาเขตนครสวรรค์ จำกัด
3.สหกรณ์เคหสถานสวรรค์เมืองใหม่ จำกัด
4.สหกรณ์การเช่าที่ดินเก้าเลี้ยว จำกัด
5.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนมหาโพธิ จำกัด
6.สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
   จังหวัดนครสวรรค์ จำกัด
7.สหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยว จำกัด

 

tb
 ชื่อ - สกุล   นายธนภพ  บุญธีรารักษ์
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 โทรศัพท์  056-221059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์ จำนวน 4 แห่ง

1.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาโชติรวี จำกัด
2.ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จำกัด
3.สหกรณ์บ้านมั่นคงชุมแสง จำกัด
4.สหกรณ์ประชารัฐนครสวรรค์หนองน้ำบ้านบางไซ จำกัด

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 แห่ง
1.กลุ่มเกษตรกรทำนาบางเคียน
2.กลุ่มเกษตรกรทำนาไผ่สิงห์
3.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองกระเจาพัฒนา

 

                     tay
 ชื่อ - สกุล   นางสุทินา  ไชยแก้ว
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 โทรศัพท์  056-221-059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์ จำนวน 8 แห่ง

1.สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 จำกัด
2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านวังยาง 34 จำกัด
3.สหกรณ์เคหสถานชุมชนจำลองวิทย์พัฒนา จำกัด
4.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพยุหะคีรี จำกัด
5.สหกรณ์เคหสถานชุมชนรณชัย จำกัด
6.สหกรณ์การเกษตรบ้านหาดเสลา จำกัด
7.สหกรณ์เคหสถานชุมชนบ้านมั่นคงหน้าวัดนครสวรรค์ จำกัด
8.สหกรณ์เทพฤทธิ์บ้านมั่นคงเก้าเลี้ยว จำกัด

                     blank
 ชื่อ - สกุล   
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 โทรศัพท์   056221059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์ จำนวน 0 แห่ง

1.
2.
3.

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 0 แห่ง
1.
2.
3.

 

 พนักงานราชการ

 

                     jeab
 ชื่อ - สกุล  นางสาวศรัญญา  ธัญญะกิจ
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์
 โทรศัพท์  -
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์ จำนวน 2 แห่ง
1.สหกรณ์เคหสถานชุมชนรณชัย จำกัด
2.สหกรณ์เคหสถานชุมชนจำลองวิทย์พัฒนา จำกัด

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 6 แห่ง
1.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองกระโดน
2.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคพระนอน
3.กลุ่มเกษตรกรทำนาบางเคียน
4.กลุ่มเกษตรกรทำนาไผ่สิงห์
5.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองกระเจา
6.กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลพิกุล

 

                     ra
 ชื่อ - สกุล   นางสาวรวีวรรณ  มั่นมี
 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 โทรศัพท์   08 3952 7741
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์ จำนวน 2 แห่ง
1.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวดงเหนือ จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรบ้านหาดเสลา จำกัด

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 8 แห่ง
1.กลุ่มเกษตรกรทำนาหัวดง
2.กลุ่มเกษตรกรทำนาพยุหะ
3.กลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงหัก
4.กลุ่มเกษตรกรทำนายางขาว
5.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลสระทะเล
6.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนครสวรรค์
7.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เขากะลา
8.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลเขาทอง