กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

รับผิดชอบพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอพยุหะคีรี อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอชุมแสง

29
 ชื่อ - สกุล   นายวีระ  บุญประสงค์
 ตำแหน่ง

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
 โทรศัพท์   08 9938 4133, 0 5622 1059 ต่อ 20
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  IMG 4985
 ชื่อ - สกุล   - ว่าง -    ชื่อ - สกุล  นางเปรมปรีดา  ประทีปแสง
 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
 โทรศัพท์   -    โทรศัพท์  08 7205 0111
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

tb 15
 ชื่อ - สกุล   นายธนภพ  บุญธีรารักษ์    ชื่อ - สกุล  นางสุทินา  ไชยแก้ว
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 โทรศัพท์   08 9432 7989    โทรศัพท์  08 1886 9324
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

พนักงานราชการ

IMG 4983 4
 ชื่อ - สกุล   นางสาวศรัญญา  ธัญญะกิจ    ชื่อ - สกุล  นางสาวรวีวรรณ  มั่นมี
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 โทรศัพท์   08 1972 7892    โทรศัพท์  08 1474 7799
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.