กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

รับผิดชอบพื้นที่อำเภอท่าตะโก ไพศาลี
ตากฟ้า หนองบัว ตาคลี
 

 

                     artid
 ชื่อ - สกุล   นายอาทิตย์  หอมเย็น
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
 โทรศัพท์   06 2036 2112,056-221-059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์ จำนวน 6 แห่ง
1.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินไพศาลี จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรไพศาลี จำกัด
3.สหกรณ์การเกษตรท่าตะโกพัฒนา จำกัด
4.สหกรณ์โคนมตากฟ้า จำกัด
5.สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพเวสาลี จำกัด
6.สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จำกัด

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 แห่ง
1.กลุ่มเกษตรกรทำนาสำโรงชัย 313
2.กลุ่มเกษตรกรทำไร่โพธิ์ประสาท

 

21
 ชื่อ - สกุล   นางสาวเทพสุดา  กงเดิน
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 (ปฏิบัติราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1)

 โทรศัพท์   056-221-059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์ จำนวน 2 แห่ง
1.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวดงเหนือ จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรบ้านต้นโพธิ์ จำกัด

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 5 แห่ง
1.กลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงหัก
2.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลสระทะเล
3.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เขากะลา
4.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนครสวรรค์
5.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลเขาทอง

 

                  jaka
 ชื่อ - สกุล   นายจักริน  ศรีกุตา
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 โทรศัพท์   056-221-059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง

1.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตะโก จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองบัว จำกัด
3.กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยถั่วใต้

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 แห่ง
1.กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยถั่วใต้
2.กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองกลับ
3.กลุ่มเกษตรกรทำนาหัวถนน

 

                  

                       a2

 ชื่อ - สกุล   นางสาวเชษฐ์สุดา กาไชยยา
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 โทรศัพท์  056-221-059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง

1.สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรตากฟ้าพัฒนา จำกัด
3.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเกษตรชัยพัฒนา จำกัด

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 แห่ง
1.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์พุนกยูง
2.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ลำพยนต์

 

 พนักงานราชการ

 
                     pon
 ชื่อ - สกุล   นางสาววลัยภรณ์  กบิลพัสดุ์
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์
 โทรศัพท์  056-221-059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง
1.สหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำสาดเหนือ จำกัด
2.สหกรณ์บ้านมั่นคงชุมแสง จำกัด
3.สหกรณ์ประชารัฐนครสวรรค์หนองน้ำบ้านบางไซ จำกัด

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 4 แห่ง
1.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัว
2.กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยร่วม
3.กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองกลับ
4.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองบัว

 

                     kan
 ชื่อ - สกุล   นางสาวกาญจนา  ศิริบุตร
 ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 โทรศัพท์   056-221-059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์ จำนวน 2 แห่ง
1.สหกรณ์เดินรถยนต์โดยสารตาคลีศรีเทพ จำกัด
2.สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงตาคลี จำกัด

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 5 แห่ง
1.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ลำพยนต์
2.กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองพิกุล
3.กลุ่มเกษตรกรทำสวนตากฟ้า
4.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์พุนกยูง
5.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโพ
ุ6.กลุ่มเกษตรกรทำไร่สร้อยทอง

 
                     tip
 ชื่อ - สกุล   นางสาวธัญญาทิพย์  ทิศสุวรรณ์
 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 โทรศัพท์   056-221-059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดูแลรับผิดชอบ

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 8 แห่ง
1.กลุ่มเกษตรกรทำนาหัวถนน
2.กลุ่มเกษตรกรทำนาพนมรอก
3.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองหลวง
4.กลุ่มเกษตรกรทำนานาขอม
5.กลุ่มเกษตรกรทำไร่โพธิ์ประสาท
6.กลุ่มเกษตรกรทำนาไพศาลี
7.กลุ่มเกษตรกรทำนาวังน้ำลัด
8.กลุ่มเกษตรกรทำนาสำโรงชัย 313