กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

รับผิดชอบพื้นที่อำเภอท่าตะโก อำเภอไพศาลี
อำเภอตากฟ้า อำเภอหนองบัว อำเภอตาคลี

333
 ชื่อ - สกุล   นายอาทิตย์ หอมเย็น
 ตำแหน่ง

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
 โทรศัพท์   06 2036 2112
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

21                        S 2834447                       S 44335444
 ชื่อ - สกุล   นางสาวเทพสุดา  กงเดิน    ชื่อ - สกุล  

นางสาวศศิประภา อินหา 

   ชื่อ - สกุล  

นางสาวเมธปิยา ไชยยืน 

 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   ตำแหน่ง    นักวิชการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 โทรศัพท์   09 4757 9995    โทรศัพท์  0873187611    โทรศัพท์   0617914422
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พนักงานราชการ

7 1 8
 ชื่อ - สกุล   นางสาววลัยภรณ์  กบิลพัสดุ์    ชื่อ - สกุล  นางสาวกาญจนา  ศิริบุตร    ชื่อ - สกุล  นางสาวธัญญาทิพย์  ทิศสุวรรณ์
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 โทรศัพท์   08 5054 4836    โทรศัพท์  08 3952 7741    โทรศัพท์  08 5874 8731
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.