กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

รับผิดชอบพื้นที่อำเภอลาดยาว อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอโกรกพระ

31
 ชื่อ - สกุล   นางสาวสุพิชชา  ทิพย์กัณฑ์
 ตำแหน่ง

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
 โทรศัพท์   06 2036 7773
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

32 33
 ชื่อ - สกุล   นายสุวิทย์  ธาราภูมิ    ชื่อ - สกุล  นางสาวชฎาพร  ว่องการไถย
 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
(ปฏิบัติราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2)
   ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 โทรศัพท์   08 1971 2553    โทรศัพท์  09 5247 7194
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พนักงานราชการ

10 S12255272
 ชื่อ - สกุล   นางสาวนุศรา  วันจันทร์    ชื่อ - สกุล  นางสาวชนิดา  พันธ์เจริญ
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์    ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์
 โทรศัพท์   09 9274 8444    โทรศัพท์  08 7850 8112
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.