กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

รับผิดชอบพื้นที่อำเภอลาดยาว บรรพตพิสัย โกรกพระ

 

31
 ชื่อ - สกุล   นางสาวสุพิชชา  ทิพย์กัณฑ์
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
 โทรศัพท์   06 2036 7773
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์ จำนวน 7 แห่ง
1.สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จำกัด
3.สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด
4.สหกรณ์ครูประถมศึกษาอำเภอลาดยาว จำกัด
5.สหกรณ์ตำรวจภูธรลาดยาว จำกัด
6.สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด
7.สหกรณ์การเกษตรบึงพิมพา จำกัด

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 4 แห่ง
1.กลุ่มเกษตรกรทำนาบางแก้ว
2.กลุ่มเกษตรกรทำนาเจริญผล
3.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองตางู
4.กลุ่มเกษตรกรทำนาอ่างทองพัฒนา

 

32
 ชื่อ - สกุล   นายสุวิทย์  ธาราภูมิ
 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
 (ปฏิบัติราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2)
 โทรศัพท์   08 1971 2553
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์ จำนวน 7 แห่ง
1.สหกรณ์การเกษตรตาคลี จำกัด
2.สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ตำบลช่องแค จำกัด
3.สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเกษตรกรไทย จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานซีเมนต์ตาคลี จำกัด
5.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตาคลี จำกัด
6.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพุทธนิมิต จำกัด
7.สหกรณ์เดินรถยนต์โดยสารตาคลีศรีเทพ จำกัด

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 แห่ง
1.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโพ
2.กลุ่มเกษตรกรทำไร่สร้อยทอง

 

33
 ชื่อ - สกุล   นางสาวชฎาพร  ว่องการไถย
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 โทรศัพท์   09 5247 7194
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง

1.สหกรณ์บ้านแหลมยางหูกวาง จำกัด
2.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านท่าจันทร์ จำกัด
3.สหกรณ์ขนส่งทางบก จำกัด

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 5 แห่ง
1.กลุ่มเกษตรกรทำนาโกรกพระ
2.กลุ่มเกษตรกรทำนายางตาล
3.กลุ่มเกษตรกรทำนานากลาง
4.กลุ่มเกษตรกรทำไร่บางประมุง
5.กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางมะฝ่อ

 

 พนักงานราชการ

 

                     ann
 ชื่อ - สกุล   นางสาวนุศรา  วันจันทร์
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์
 โทรศัพท์   09 9274 8444
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลรับผิดชอบ

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 10 แห่ง
1.กลุ่มเกษตรกรทำนาเจริญผล
2.กลุ่มเกษตรกรทำนาบางตาหงาย
3.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองตางู
4.กลุ่มเกษตรกรทำนาอ่างทองพัฒนา
5.กลุ่มเกษตรกรทำนาเนินกว้าว
6.กลุ่มเกษตรกรทำนานากลาง
7.กลุ่มเกษตรกรทำนายางตาล
8.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ยางตาล
9.กลุ่มเกษตรกรทำไร่บางประมุง
10.กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางมะฝ่อ

 

S12255272
 ชื่อ - สกุล   นางสาวชนิดา  พันธ์เจริญ
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์
 โทรศัพท์   08 7850 8112
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ดูแลรับผิดชอบ

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 9 แห่ง
1.กลุ่มเกษตรกรทำนามาบแก
2.กลุ่มเกษตรกรทำนาวังม้า
3.กลุ่มเกษตรกรทำนาวังเมือง
4.กลุ่มเกษตรกรทำนาศาลเจ้าไก่ต่อ
5.กลุ่มเกษตรกรทำนาสร้อยละคร
6.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองนมวัว
7.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ลาดยาว
8.กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาชนกัน
9.กลุ่มเกษตรกรทำไร่แม่เปิน