กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

รับผิดชอบในเขตพื้นที่ อำเภอแม่เปิน อำเภอแม่วงก์ อำเภอชุมตาบง

                      4
 ชื่อ - สกุล   นางสาวรัชนี  ฤทธิพิณ
 ตำแหน่ง

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
 โทรศัพท์   09 0669 8066
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.