กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

รับผิดชอบในเขตพื้นที่ อำเภอแม่เปิน แม่วงก์ ชุมตาบง

 

                     tom
 ชื่อ - สกุล   นางสาวรัชนี  ฤทธิพิณ
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
 โทรศัพท์ 

 062-036-3737, 05 6221 059

 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์ จำนวน 7 แห่ง

1.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแม่วงก์ จำกัด
2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองแบ่ง จำกัด
3.สหกรณ์กองทุนสวนยางนครสวรรค์ จำกัด
4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมตาบง จำกัด
5.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหนองกรด จำกัด
6.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหูกวางพัฒนา จำกัด
7.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบางตาหงาย จำกัด

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 แห่ง
1.กลุ่มเกษตรกรทำไร่แม่เปิน
2.กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาชนกัน