กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

                      tong 
 ชื่อ - สกุล
 นายธงชัย  มากไหม
 ตำแหน่ง

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 โทรศัพท์
 08 1379 4280, 0 5622 1059 ต่อ 15
 อีเมล์
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                      np 22                      Capture
 ชื่อ - สกุล  นางสาวนิรมล  พรมจาด    ชื่อ - สกุล  นางสาวปาจรีย์  มธุรสาทิส    ชื่อ - สกุล  นางพรนภา  ฤกษ์อริยพงศ์
 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
   ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 โทรศัพท์  08 1097 7150    โทรศัพท์  08 4501 4167    โทรศัพท์  08 2035 8949
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พนักงานราชการ

                    nang
 ชื่อ - สกุล  นางสาวทักษิณาภร  จากน่าน
 ตำแหน่ง  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
 โทรศัพท์  09 5312 1777
 อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.