กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

                      tong 
 ชื่อ - สกุล
 นายธงชัย  มากไหม
 ตำแหน่ง

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 โทรศัพท์
 062-036-7373, 0 5622 1059 
 อีเมล์
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                  bas                       a1                      Capture
 ชื่อ - สกุล    นายวชิรวิชญ์ อุ่นใจ    ชื่อ - สกุล  นางสาวนิธิปรียา สมบุตร    ชื่อ - สกุล  นางพรนภา  ฤกษ์อริยพงศ์
 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
   ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ    ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 โทรศัพท์  056-221-059    โทรศัพท์  056-221-059    โทรศัพท์ 056-221-059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พนักงานราชการ

                    nang
 ชื่อ - สกุล  นางสาวทักษิณาภร  จากน่าน
 ตำแหน่ง  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
 โทรศัพท์  056-221-059
 อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.