กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

0977gjh
 ชื่อ - สกุล  นายธงชัย  มากไหม
 ตำแหน่ง

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 โทรศัพท์       08 1379 4280, 0 5622 1059 ต่อ 15
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                      np 22 757C275E 064C 4325 AB07 51185FEE615F
 ชื่อ - สกุล  นางสาวนิรมล พรมจาด    ชื่อ - สกุล  นางสาวปาจรีย์  มธุรสาทิส    ชื่อ - สกุล  นางสาวดาริกา  จุฑานันท์
 ช่วยราชการ จ.ลำปาง
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ    ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 โทรศัพท์  -    โทรศัพท์  08 4501 4167    โทรศัพท์  08 2564 9298
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พนักงานราชการ

                        tn
 ชื่อ - สกุล  นางสาวทักษิณาภร จากน่าน
 ตำแหน่ง  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
 โทรศัพท์  09 5312 1777
 อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.