กลุ่มตรวจการสหกรณ์

                    tong2
 ชื่อ - สกุล   นายพิษณุ  รักษากลิ่น
 ตำแหน่ง

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
 โทรศัพท์   08 1888 2954, 0 5622 1059 ต่อ 20
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ar                     Best
 ชื่อ - สกุล   นางสาวอัจฉราพร  เรืองสกุล    ชื่อ - สกุล  นายกิตติวิริยะ  ใจชื้น
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ
 โทรศัพท์   06 2919 9662    โทรศัพท์  06 2030 3131
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พนักงานราชการ

                    ple S 116736
 ชื่อ - สกุล   นางสาวอัจฉรา  ยะมก    ชื่อ - สกุล  นางสาวรณิดา  กมณฒ์เปรม
 ตำแหน่ง  นิติกร    ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์
 โทรศัพท์   09 3138 2717    โทรศัพท์  08 0516 4192
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.