กลุ่มตรวจการสหกรณ์

                   suchin      
 ชื่อ - สกุล   นายสุชิน  กลิ่นแก้ว
 ตำแหน่ง

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
 โทรศัพท์   062-036-3377,056-221-059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ar                     Best
 ชื่อ - สกุล   นางสาวอัจฉราพร  เรืองสกุล    ชื่อ - สกุล  นายกิตติวิริยะ  ใจชื้น
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ
 โทรศัพท์  056-221-059    โทรศัพท์ 056-221-059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พนักงานราชการ

                    ple S 116736
 ชื่อ - สกุล   นางสาวอัจฉรา  ยะมก    ชื่อ - สกุล  นางสาวรณิดา  กมณฒ์เปรม
 ตำแหน่ง  นิติกร    ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์
 โทรศัพท์   056-221-059    โทรศัพท์ 056-221-059
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.