รายการบุคลากรภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ค่าใช้จ่ายพนักงานราชการ และค่าเช่าบ้าน)

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ครั้งที่ 1) (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564)
                                  

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ฉบับสมบูรณ์)
                           ฝ่ายบริหารทั่วไป        กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์     กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   
                           กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์      กลุ่มตรวจการสหกรณ์    งานประชาสัมพันธ์   

                          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1     กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3     กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4            

 แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม  
โครงการ  ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก  พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ครั้งที่ 1)

           กิจกรรม 4 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                        กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
           กิจกรรม 5 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
                        กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
           กิจกรรม 6 ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                        กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
            

แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ/กลุ่มเกษตรกร

โครงการ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 
กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

แผนงานบูรณาการพัฒนาการและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล