1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ    

ค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ2

    - แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ)

 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ(อำนวยการ)  2

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (งบลงทุน) 2

     แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

      ฝ่ายบริหารทั่วไป (งบดำเนินงาน) 2

      กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 2     

     กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 2

     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 2

      กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 2

      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 2

      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 2  

      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 2  

      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 2  

3. แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

3.1 โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

      กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

     แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ2

        - แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2

3.2 โครงการ แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์

   กิจกรรมหลัก แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์

   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ2

   - แผนปฏิบัติการ (Action Plan)2

4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

4.1 โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ2

      - แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

5.1 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

     แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ2

     - แผนปฏิบัติการ (Action Plan)2

6.แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

6.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

      กิจกรมมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

      แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ2

    - แผนปฏิบัติการ (Action Plan)2

6.2 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

      กิจกรรมกลัก ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร

      แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ2

     - แผนปฏิบัติการ (Action Plan)2

6.3 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

      กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

     แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ2

     - แผนปฏิบัติการ (Action Plan)2

6.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

      กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามรถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

      แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ2

   - แผนปฏิบัติการ (Action Plan)2