แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมหลัก

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 
    - การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  download buttons colors
  กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
    ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  
 

  - ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร

 download buttons colors
(1) (2) (3) (4)
 

  - ด้านงานส่งเสริมและพัฒนาด้านการดำเนินธุรกิจ

 download buttons colors
 

  - ด้านงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์

 download buttons colors
 

  การพัฒนาศัยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร

 download buttons colors

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมจากพระราชดำริ
     - คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  download buttons colors
     - อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ   download buttons colors
     - ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  download buttons colors

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 
  กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
    - ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร download buttons colors

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

  - การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่ คทช.

 download buttons colors

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

 

กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

  - ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

 download buttons colors