แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การกระจายแผนปฏิบัติการพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การกระจายแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ฯ และแผนบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

   กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

      กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง

   กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง

      กิจกรรมรอง งบลงทุน รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

   กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      กิจกรรมรอง งบลงทุน รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง

      กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS (ระบบอำนวยการส่วนภูมิภาค)

      กิจกรรมรอง เสริมสร้าง/สนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 - โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด และการติดตามหนี้ค้างชำระเงินอื่นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

      กิจกรรมรอง กำกับ คุ้มครอง ดูแล ระบบสหกรณ์

      กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร)

      กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกาตรและกลุ่มเกษตรกร

      กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

      กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร)

   กิจกรรมหลัก พัฒนาการเกษตรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง

      กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

   กิจกรรมหลัก ให้การช่วยเหลือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก กรณีประสบภัยธรรมชาติ

      กิจกรรมรอง เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก กรณีประสบภัยธรรมชาติ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

   กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      กิจกรรมรอง ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

      กิจกรรมรอง ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์อันเรื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

      กิจกรรมรอง การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร

      กิจกรรมรอง เกษตรทฤษฎีใหม่ 

   กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

      กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (15 ศูนย์)

   กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่          

      กิจกรรมรอง สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร

    กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์

      กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

   กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร

      กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม