แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

   กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

      กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์    

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

   ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ

     2.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

           กิจกรรมรอง งบลงทุนรายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  

    2.2 กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
         กิจกรรมรอง งบลงทุน รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    2.3 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
         กิจกรรมรอง งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   
    2.4 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
         กิจกรรมรอง    งบดำเนินงานประชาสัมพันธ์
                         แผนการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน CPD Unit School
                         แผนงานส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
                         แผนงานสนับสนุนและติดตามการใช้เงินทุนภาครัฐของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                         แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงานยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
         กิจกรรมรอง  คลิกนิกเกษตรเคลื่อนที่
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
         กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                กิจกรรมรอง งานกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
                กิจกรรมรอง งานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
                กิจกรรมรอง ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2559/2560
แผนบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
                กิจกรรมรอง พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ
                กิจกรรมรอง พัฒนาสหกรณฺ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ/ยกกระดาษ A4 (Agenda)
แผนงาน บุรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
        กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยให้สหกรณ์มีบทบาทในการรวบรวมผลผลิต
        กิจกรรมหลัก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาคการผลิตสินค้าเกษตร

แผนงานบูรณาการ จัดการปัญหาที่ดินทำกิน

        กิจกรรมหลัก ผลักดันและสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการประโยชน์ของสมาชิกในที่ดินที่ได้รับจัดสรรตามนโยบายรัฐบาล
แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
                กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล new
                กิจกรรม สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร new
                กิจกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร new
แนวทางที่ 3 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (Funtion/Agenda)
แผนงานบูรณาการ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
        กิจกรรมหลัก เกษตรทฤษฏีใหม่
        กิจกรรมหลัก กลุ่มอาชีพในสหกรณ์ได้รับการพัฒนาการผลิตการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
แผนงานบูรณาการ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
        กิจกรรมหลัก สนับสนุนการการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร