แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมหลัก

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

 

ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 
    - งานอำนวยการประสานราชการและส่งเสริมสหกรณ์พื้นฐาน  pdf
    - งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  pdf
    - งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์  pdf
 

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

 pdf
 

พัฒนาศํกยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562

 pdf
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น

 pdf
 

พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป

 pdf

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 pdf

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 pdf

กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

ิจกรรมรอง : พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)

 pdf

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรมรอง : ศูนย์เรียนรู้การเพิ้มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

 pdf

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

 pdf

กิจกรรมหลัก : ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรมรอง : สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์

 pdf

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 

กิจกรรมรอง พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

 pdf

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร

 pdf

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรมรอง คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

 pdf

กิจกรรมรอง อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 pdf

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดทีดินตามนโยบายรัฐบาล 

   

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

 pdf