แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข็งขัน

1.ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
  - กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2.โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  - ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


                   - ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                                      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1
                                      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 2
                                      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 3
                                      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 4
                   - งานกำกับดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์
                                   - งบลงทุน
                                   - เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
                                   -
การติดตามควมก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์
                                   - การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกเกษตรกร ระยะที่ 1 (ปีที่4-5)
                                   - การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกเกษตรกร ระยะที่ 2 
                                   - การสร้างความเข้มแข็งให้กัลกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ปีที่ 5