ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

 

แผน-ผล แบบฟอร์ม-ตผจ.ปี2560 ไตรมาสที่ 1

แผน-ผล แบบฟอร์ม-ตผจ.ปี2560 ไตรมาสที่ 2

แผน-ผล แบบฟอร์ม-ตผจ.ปี2560 ไตรมาสที่ 3