โครงสร้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

 

Untitled

 

amount.gif

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2564
                                                                                                                                                   
ข้อมูล  ณ  1 มกราคม 2564

กลุ่ม / ฝ่าย / กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-4   ข้าราชการ     ลูกจ้างประจำ     พนักงานราชการ 

พนักงาน
จ้างเหมาบริการ

    รวม    
8.gifสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 1 - - - 1
8.gifฝ่ายบริหารทั่วไป 2 5 3 5 15
8.gifกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 4  - - - 4
8.gifกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 4 - 1 - 5
8.gifกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 4 - - - 4
8.gifกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 3 - 2 - 5
8.gifกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (4 อำเภอ) 5 1 2 - 8
8.gifกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (5 อำเภอ) 4 1 3 - 8
8.gifกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (3 อำเภอ) 3 1 2 - 6
8.gifกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (3 อำเภอ) 1 - 1 2
รวม 31 8 13 6 58

 

 

อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นส่วนราชการส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานราชการดังต่อไปนี้

1. งานราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
2. งานราชการนายทะเบียนสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
3. งานราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ งานในหน้าที่ของกรมส่งเสริม ซึ่งเป็นกรมเจ้าสังกัด คือ
8เผยแพร่ ให้ความรู้ ให้การฝึกอบรมในเรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ สหกรณ์ให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทุกโอกาสที่สามารถกระทำได้
8ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ และสนับสนุนสหกรณ์ขยายการเปิดรับสมาชิก
8ส่งเสริม แนะนำ กำกับดูแล และช่วยเหลือให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ธุรกิจและการจัดการแบบสหกรณ์
8ส่งเสริมสหกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถประสานประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจกับสถาบัน หรือเอกชนอื่น ๆ 
8
ปฏิบัติงานทางวิชาการ และปฏิบัติการให้การดำเนินงานของสหกรณ์สอดคล้องกับนโยบาย
8งานอื่น ๆ ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมาย

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน

ได้มีการแบ่งส่วนงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ออกเป็น ดังนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
8จัดทำและรวบรวมแผนงาน คำขอตั้งงบประมาณ 
8ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการต่าง ๆ งานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ 
8งานด้านการบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงาน รวมทั้งงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป 
8ดำเนินงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
8ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
8ให้คำปรึกษาแนะนำ เผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ สหกรณ์ให้แก่บุคลากรของ สหกรณ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป 
8ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการ จัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และ เยาวชนสหกรณ์ 
8ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรเพื่อการส่งเสริมพัฒนา สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์ 
8ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา สหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร 
8ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่น ๆ 
8ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ให้แก่หน่วย- ส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์ 
8ติดตามการดำเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วย สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน 
8ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
8ศึกษา วิเคราะห์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคลและการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง 
8ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหา การลงทุน และการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 
8ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อแก่สหกรณ์ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 
8ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์ให้แก่หน่วย-ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 
8ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน


กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
8ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาด แก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 
8ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบการบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 
8ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการตลาด และส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการตลาด ลู่ทาง การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
8ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 
8ประสานงานให้ความช่วยเหลือในการดูแล รักษา และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และขบวนการผลิต และประสานงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
8ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการใน หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน 
8ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 
มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
8ดำเนินการตามกฎหมายวาด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
8ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 
8ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ ระบบการบริหารการจัดการ และการพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 
8ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็น สหกรณ์ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย