วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์มีความเข้มแข็งด้วยระบบสหกรณ์"

 

พันธกิจ (Mission)

1.พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ความเข้มแข็งมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการให้บริการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
2.เผยแพร่แนวคิด สร้างค่านิยม และสนับสนุนระบบสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม
3.สนับสนุน พัฒนาบุคลากรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์กร

 

เป้าหมาย (Goal)

1. พัฒนาสถาบันเกษตรกรในความแนะนำ ส่งเสริมให้สามารถพึ่งตนเอง และเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้
2. พัฒนาบุคลากรของสถาบันเกษตรกร และบุคลากรในสังกัด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งด้านการผลิต และการตลาด