แบบฟอร์มดาวน์โหลด 

                                      แบบฟอร์มดาวน์โหลดกรมส่งเสริมสหกรณ์

                                      แบบฟอร์มดาวน์โหลดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

 

 

ที่ 
ชื่อเรื่อง
ประเภทไฟล์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1 ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร word
2 ใบลาพักผ่อน word
3 คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ word
4 แบบขอเบิกสิ่งของ word
5 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ word
6 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) word
7 ใบสำคัญฝึกอบรมบุคคลภายนอก excel
8 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ7131 word

9

หนังสือภายประทับตรา

หนังสือภายนอก

หนังสือภายใน

wordwordword
              แบบการจัดซื้อจัดจ้างภายในสำนักงาน
10 รายงานขอซื้อขอจ้าง      word
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ      word
12 รายงานผลการพิจารณา      word
13 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา      word
14 แบบตรวจรับ      word
15 ส่งเบิกเงิน      word
16

แบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน

     word