โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 
 
013 คู่มือการปฏิบัติงาน    
      icon 22การกำกับดูแลสหกรณ์
download buttons colors  
 014 คู่มือการบริการประชาชน    
       icon 22คู่มือการให้บริการ    
             - คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์  download buttons colors  
             - การรับจดทะเบียนสหกรณ์  download buttons colors  
             - การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร            download buttons colors