สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เข้มแข็งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

infogaphic

 

Activity news

butterfly2564vtr65

 vtr 2565.1  vtr 2565
 VTR ผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2565

 VTR ผลการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง Smart Member
ของสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

butterfly2564info2565.3


info001
      info003.1    info004.1

info002                      info006                    info007

248477                    15 2.1                     248479

butterfly2564work system

ster ระบบโครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

ster โปรไฟล์สหกรณฺ์                                                                         ster โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร

ster โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ                                                 ster รายงานทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และการถือหุ้น

ster E-project                                                            ster ระบบประเมินมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

ster ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์                  ster ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-sarabun)

ster ระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์                      ster รายงานปริมาณธุรกิจฯ  

ster ระบบฐานข้อมูลการจัดการข้อสังเกตที่ตรวจพบ              

ster ายงานข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ster รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ster แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    

butterfly2564one cooperative

 ชื่อสหกรณ์  ชื่อเว็บไซต์
sterชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครศรีธรรมราช จำกัด  www.thaicoops.com/nakhonsirubber
sterสหกรณ์การเกษตรขนอม จำกัด  www.sahakornthai.com/khanom
sterสหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด  www.thaicoops.com/khaonoi
sterสหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด  www.thaicoops.com/chianyai
sterสหกรณ์การเกษตรท่าศาลา จำกัด  www.thaicoops.com/thasala
sterสหกรณ์การเกษตรทุ่งสง จำกัด  www.thaicoops.com/agrithungsong
sterสหกรณ์การเกษตรนาบอน จำกัด  www.thaicoops.com/nabon
sterสหกรณ์การเกษตรปากพนัง จำกัด  www.thaicoops.com/pakphanang
sterสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด  www.sahakornthai.com/phromkhiri/
sterสหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด  www.sahakornthai.com/praphrom/
sterสหกรณ์การเกษตรพัฒนาชนบทนบพิตำ จำกัด  www.thaicoops.com/noppitum
sterสหกรณ์การเกษตรพิปูน จำกัด  www.thaicoops.com/phipun
sterสหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช จำกัด  www.thaicoops.com/mueangnakhon
sterสหกรณ์การเกษตรลานสกา จำกัด  www.thaicoops.com/lansaka
sterสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชะอวดพัฒนา จำกัด  www.thaicoops.com/supanimitcaptn
sterสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตฯเฉลิมพระเกียรติ จำกัด  www.thaicoops.com/supanimitclpk
sterสหกรณ์การเกษตรสิชล จำกัด  www.thaicoops.com/sichon
sterสหกรณ์การเกษตรหัวไทร จำกัด  www.thaicoops.com/huasai
sterสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จำกัด   www.thaicoops.com/rubberbscp