สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เข็มแข็งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet goประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
    เรื่อง การใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์icon new1
bullet goแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช icon new1
bullet goโครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกicon new1
    
หนังสือเวียนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ ที่ นศ 0010/ว.1233 ลงวันที่ 2 ก.ค.62
     - คำแนะนำการปฏิบัติงานฯ  (สำหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
     - แบบรายงานกิจกรรมที่ 1 - 3 พร้อมตัวอย่าง

bullet goประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
     เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีการขายทดตลาด จำนวน 12 รายการicon new1

bullet go"ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

Activity news 2

23 june 60โปรแกรมระบบงาน

bullet red altระบบโครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

    และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร                                    bullet red altโปรไฟล์สหกรณ์

bullet red altโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร                                        bullet red altโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ

bullet red altE-project                                                        bullet red altระบบประเมินมาตรานกลุ่มเกษตรกร

bullet red altระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์              bullet red altระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-sarabun)

bullet red altระบบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์                 bullet red altรายงานปริมาณธุรกิจฯ

bullet red altรายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
bullet red altแผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2563.52563.52563.5

สหกรณ์ คืออะไร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้นำสหกรณ์ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526 ไว้ตอนหนึ่งว่า
คำว่า “สห” ก็ด้วยกัน: ร่วมกัน “กรณ์” การทำ ทำงาน ทำกิจการต่าง ๆ  “สหกรณ์” แปลว่า การทำงานร่วมกัน
และได้มีพระราชดำรัสอีกตอนหนึ่งว่า “...คำว่าสหกรณ์นี้ก็นับว่าเป็นคำใหม่ แต่ว่า การทำแบบสหกรณ์ทำมานานแล้ว...”
และ “...การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจดีแล้ว ก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จำทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้....”

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
 พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ประทานคำแปล
“สหกรณ์ เป็นวิธีการจัดการรูปหนึ่ง  ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกันเข้าด้วยความสมัครใจในฐานะที่เป็นมนุษย์เท่ากัน
และโดยความมีสิทธิเสมอหน้ากันหมด เพื่อจะบำรุงตนให้เกิดความจำเริญในทางทรัพย์”

อุดมการณ์สหกรณ์ หมายถึง ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์
จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม

หลักการสหกรณ์ คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม”
หลักการสหกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน
หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน

วิธีการสหกรณ์ คือ การนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อโยชน์ของมวล
สมาชิและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการดำเนินธุริกจที่ดี

2563.52563.52563.5