สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เข้มแข็งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

infogaphic

ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet goประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
เรื่อง เลื่อนการประเมินสมถนนะครั้งที่ 1
           
ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์icon new1
bullet goประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
            ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์icon new1
bullet goข่าวประกวดราคาจัดซื้อ
   
- หนังสือขอความอนุเคราะห์เเผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้อicon new1
    - รายละเอียดคุณลักษณะ
bullet goประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
            ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
icon new1

bullet goประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

    
เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
            
ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์icon new1
bullet go
การจัดทำรายงานผลการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรicon new1
     การจัดทำแผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายแห่ง)
    1.CPS_Plan_2565     2.ทะเบียนคุมแผน 2565

bullet go
รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564icon new1
1. ส่วนที่ 1 สรุปผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนาฯ (สหกรณ์+กลุ่มเกษตรกร) รายละเอียดที่แนบ
2. ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานจากการแนะนำส่งเสริมฯ (รายสหกรณ์) รายละเอียดที่แนบ
3. ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานจากการแนะนำส่งเสริมฯ (รายกลุ่มเกษตรกร) รายละเอียดที่แนบ
4. ทะเบียนคุมผลแบ่งอำเภอ (สหกรณ์+กลุ่มเกษตรกร) รายละเอียดที่แนบ

bullet goประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
          ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์icon new1
bullet goประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
   
เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
           ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
bullet goประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
   
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
            ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์icon new1
bullet goประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
     ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์และตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
bullet goประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
     เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
     ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
bullet goประกาศสหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด

    เรื่อง สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างลานตากไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร
   
เอกสารสอบราคา ลานตาก
bullet go ประกาศสหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด
   
เรื่อง สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างเครื่องบรรทุก พิกัดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 ตัน พร้อมอุปกรณ์ห้องควบคุมและโรงคลุม
   
เอกสารสอบราคาเครื่องชั่ง
bullet go ประกาศสหกรณ์การเกษตรเขาขาว จำกัด
   
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารแปรรูปยางพารา พร้อมห้องเก็บยางควบคุมความชื้นแบบ อัตโนมัติ(IOT)และอุปกรณ์ต่าง ๆตามรายละเอียด แผ่นเหล็กปูพื้นและเครื่องชั่งระบบดิจิตอล
bullet go
ประกาศสหกรณ์การเกษตรเขาขาว จำกัด
    เรื่อง ประกวดราคาซื้อ พาเลทวางยางพารา โต๊ะคัดแยกยางแผ่น  รถโฟล์คลิฟท์

Activity news 2

butterfly ระบบงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ster ระบบโครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

ster โปรไฟล์สหกรณฺ์                                                                         ster โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร

ster โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ                                                 ster รายงานทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และการถือหุ้น

ster E-project                                                            ster ระบบประเมินมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

ster ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์                  ster ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-sarabun)

ster ระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์                      ster รายงานปริมาณธุรกิจฯ  

ster ระบบฐานข้อมูลการจัดการข้อสังเกตที่ตรวจพบ              

ster ายงานข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ster รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ster แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    

butterfly2564เว็บไซต์สหกรณ์ 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ

 ชื่อสหกรณ์  ชื่อเว็บไซต์
sterชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครศรีธรรมราช จำกัด  www.thaicoops.com/nakhonsirubber
sterสหกรณ์การเกษตรขนอม จำกัด  www.sahakornthai.com/khanom
sterสหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด  www.thaicoops.com/khaonoi
sterสหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด  www.thaicoops.com/chianyai
sterสหกรณ์การเกษตรท่าศาลา จำกัด  www.thaicoops.com/thasala
sterสหกรณ์การเกษตรทุ่งสง จำกัด  www.thaicoops.com/agrithungsong
sterสหกรณ์การเกษตรนาบอน จำกัด  www.thaicoops.com/nabon
sterสหกรณ์การเกษตรปากพนัง จำกัด  www.thaicoops.com/pakphanang
sterสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด  www.sahakornthai.com/phromkhiri/
sterสหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด  www.sahakornthai.com/praphrom/
sterสหกรณ์การเกษตรพัฒนาชนบทนบพิตำ จำกัด  www.thaicoops.com/noppitum
sterสหกรณ์การเกษตรพิปูน จำกัด  www.thaicoops.com/phipun
sterสหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช จำกัด  www.thaicoops.com/mueangnakhon
sterสหกรณ์การเกษตรลานสกา จำกัด  www.thaicoops.com/lansaka
sterสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชะอวดพัฒนา จำกัด  www.thaicoops.com/supanimitcaptn
sterสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตฯเฉลิมพระเกียรติ จำกัด  www.thaicoops.com/supanimitclpk
sterสหกรณ์การเกษตรสิชล จำกัด  www.thaicoops.com/sichon
sterสหกรณ์การเกษตรหัวไทร จำกัด  www.thaicoops.com/huasai
sterสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จำกัด   www.thaicoops.com/rubberbscp