สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เข้มแข็งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet goประกาศสหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด
   
เรื่อง สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างลานตากไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตรicon new1
   
เอกสารสอบราคา ลานตาก
bullet go ประกาศสหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด
   
เรื่อง สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างเครื่องบรรทุก พิกัดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 ตัน พร้อมอุปกรณ์ห้องควบคุมและโรงคลุมicon new1
   
เอกสารสอบราคาเครื่องชั่ง
bullet go ประกาศสหกรณ์การเกษตรเขาขาว จำกัด
   
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารแปรรูปยางพารา พร้อมห้องเก็บยางควบคุมความชื้นแบบ อัตโนมัติ(IOT)และอุปกรณ์ต่าง ๆตามรายละเอียด แผ่นเหล็กปูพื้นและเครื่องชั่งระบบดิจิตอลicon new1
bullet go
ประกาศสหกรณ์การเกษตรเขาขาว จำกัด
    เรื่อง ประกวดราคาซื้อ พาเลทวางยางพารา โต๊ะคัดแยกยางแผ่น  รถโฟล์คลิฟท์icon new1
bullet goประกาศจังหวัดนครศรีธรร
รีธรรมราขicon new1

  เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563(Annual Report)icon new1

bullet go
รายงานประจำปี 2563 สสจ.นศ
bullet go
ผลการดำเนินงานสหกรณ์ - กลุ่มเกษตรกร 2563 กสส. - นิคมสหกรณ์
bullet go
ทะเบียนคุมแบ่งอำเภอ
bullet goแผนงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (Annual Report)

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
bullet go 
 เรื่อง ผลการจำหน่ายพัสดุชำรดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
         โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 21 รายกาicon new1

bullet goตัวอย่างสัญญาจ้างพนัพงานราชการรอบ 5(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567)icon new1
bullet goประกาศจังหวัดนครศรีธรรรีธรรมราข

    เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์icon new1
bullet goประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป
    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ(สัมภาษณ์)กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

bullet goรายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนมราข
    เรื่อง ขายทดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำวน 21 รายการ

bullet goประกาศจังหวัดนครศา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

           ส่วนที่ 1 (สหกรณ์+กลุ่ม)
           ส่วนที่ 2 (สหกรณ์)
           ส่วนที่ 2 (กลุ่มเกษตรกร)  
           ส่วนที่ 3 
ทะเบียนคุมรายงานผลแนะนำส่งเสริมฯ ปี 2563

bullet go1.ผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กำหนดส่ง 31 กรกฎาคม 2563)
   
2.แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กำหนดส่ง 14 สิงหาคม 2563)
       1. ส่วนที่ 1
         2. ส่วนที่ 2 สหกรณ์
         3. ส่วนที่ 2 กลุ่มเกษตรกร
         4. ทะเบียนคุมแผนปี 64

bullet goโปรแกรมคำนวณคะแนนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปี2563/2564
     - คัดเลือกสหกรณ์ดีเด่่น 2563/64
     - คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 2563/64

bullet goาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์
      - ร่างระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ (ภาคการเกษตร)
      - ร่างระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ (นอกภาคการเกษตร)


Activity news 2

butterfly ระบบงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ster ระบบโครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

ster โปรไฟล์สหกรณฺ์                                                                         ster โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร

ster โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ                                                 ster รายงานทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และการถือหุ้น

ster E-project                                                            ster ระบบประเมินมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

ster ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์                  ster ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-sarabun)

ster ระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์                      ster รายงานปริมาณธุรกิจฯ  

ster ระบบฐานข้อมูลการจัดการข้อสังเกตที่ตรวจพบ              

ster ายงานข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ster รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ster แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    

เว็บไซต์สหกรณ์ 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ

 ชื่อสหกรณ์  ชื่อเว็บไซต์
sterชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครศรีธรรมราช จำกัด  www.thaicoops.com/nakhonsirubber
sterสหกรณ์การเกษตรขนอม จำกัด  www.sahakornthai.com/khanom
sterสหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด  www.thaicoops.com/khaonoi
sterสหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด  www.thaicoops.com/chianyai
sterสหกรณ์การเกษตรท่าศาลา จำกัด  www.thaicoops.com/thasala
sterสหกรณ์การเกษตรทุ่งสง จำกัด  www.thaicoops.com/agrithungsong
sterสหกรณ์การเกษตรนาบอน จำกัด  www.thaicoops.com/nabon
sterสหกรณ์การเกษตรปากพนัง จำกัด  www.thaicoops.com/pakphanang
sterสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด  www.sahakornthai.com/phromkhiri/
sterสหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด  www.sahakornthai.com/praphrom/
sterสหกรณ์การเกษตรพัฒนาชนบทนบพิตำ จำกัด  www.thaicoops.com/noppitum
sterสหกรณ์การเกษตรพิปูน จำกัด  www.thaicoops.com/phipun
sterสหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช จำกัด  www.thaicoops.com/mueangnakhon
sterสหกรณ์การเกษตรลานสกา จำกัด  www.thaicoops.com/lansaka
sterสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชะอวดพัฒนา จำกัด  www.thaicoops.com/supanimitcaptn
sterสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตฯเฉลิมพระเกียรติ จำกัด  www.thaicoops.com/supanimitclpk
sterสหกรณ์การเกษตรสิชล จำกัด  www.thaicoops.com/sichon
sterสหกรณ์การเกษตรหัวไทร จำกัด  www.thaicoops.com/huasai
sterสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จำกัด   www.thaicoops.com/rubberbscp