สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เข็มแข็งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
bullet go 
 เรื่อง ผลการจำหน่ายพัสดุชำรดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
         โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 21 รายกาicon new1

bullet goตัวอย่างสัญญาจ้างพนัพงานราชการรอบ 5(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567)icon new1
bullet goประกาศจังหวัดนครศรีธรรรีธรรมราข

    เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์icon new1
bullet goประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป
    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ(สัมภาษณ์)กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์icon new1

bullet goรายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนมราข
    เรื่อง ขายทดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำวน 21 รายการicon new1

bullet goประกาศจังหวัดนครศา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563icon new1

           ส่วนที่ 1 (สหกรณ์+กลุ่ม)
           ส่วนที่ 2 (สหกรณ์)
           ส่วนที่ 2 (กลุ่มเกษตรกร)  
           ส่วนที่ 3 
ทะเบียนคุมรายงานผลแนะนำส่งเสริมฯ ปี 2563

bullet go1.ผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กำหนดส่ง 31 กรกฎาคม 2563)icon new1
   
2.แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กำหนดส่ง 14 สิงหาคม 2563)
       1. ส่วนที่ 1
         2. ส่วนที่ 2 สหกรณ์
         3. ส่วนที่ 2 กลุ่มเกษตรกร
         4. ทะเบียนคุมแผนปี 64

bullet goโปรแกรมคำนวณคะแนนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปี2563/2564icon new1
     - คัดเลือกสหกรณ์ดีเด่่น 2563/64
     - คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 2563/64

bullet goาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์icon new1
      - ร่างระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ (ภาคการเกษตร)
      - ร่างระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ (นอกภาคการเกษตร)
bullet goการขอรับการสนับสนุนโรงเรือนพร้อมระบบน้ำ icon new1
bullet goประชาสัมพันธ์ Mobite Application ของกรมส่่งเสริมสหกรณ์icon new1
bullet goประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
     เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์icon new1
bullet goประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป
    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่
           ในการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์icon new1
bullet goประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง การใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์
bullet goแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
bullet goโครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    หนังสือเวียนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ ที่ นศ 0010/ว.1233 ลงวันที่ 2 ก.ค.62
     - คำแนะนำการปฏิบัติงานฯ  (สำหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
     - แบบรายงานกิจกรรมที่ 1 - 3 พร้อมตัวอย่าง

bullet goประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
     เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีการขายทดตลาด จำนวน 12 รายการ

bullet go"ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

Activity news 2

butterfly ระบบงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ster ระบบโครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและสมาชิกกลุ่่มเกษตรกร

ster โปรไฟล์สหกรณฺ์                                                                         ster โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร

ster โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ                                                 ster รายงานทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และการถือหุ้น

ster E-project                                                            ster ระบบประเมินมาตรานกลุ่มเกษตรกร

ster ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์                  ster ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-sarabun)

ster ระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์                      ster รายงานปริมาณธุรกิจฯ  

ster ระบบฐานข้อมูลการจัดการข้อสังเกตที่ตรวจพบ              

ster ายงานข้อมูลหารฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ster รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ster แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    

เว็บไซต์สหกรณ์ 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ

 ชื่อสหกรณ์  ชื่อเว็บไซต์
sterชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครศรีธรรมราช จำกัด  www.thaicoops.com/nakhonsirubber
sterสหกรณ์การเกษตรขนอม จำกัด  www.sahakornthai.com/khanom
sterสหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด  www.thaicoops.com/khaonoi
sterสหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด  www.thaicoops.com/chianyai
sterสหกรณ์การเกษตรท่าศาลา จำกัด  www.thaicoops.com/thasala
sterสหกรณ์การเกษตรทุ่งสง จำกัด  www.thaicoops.com/agrithungsong
sterสหกรณ์การเกษตรนาบอน จำกัด  www.thaicoops.com/nabon
sterสหกรณ์การเกษตรปากพนัง จำกัด  www.thaicoops.com/pakphanang
sterสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด  www.sahakornthai.com/phromkhiri/
sterสหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด  www.sahakornthai.com/praphrom/
sterสหกรณ์การเกษตรพัฒนาชนบทนบพิตำ จำกัด  www.thaicoops.com/noppitum
sterสหกรณ์การเกษตรพิปูน จำกัด  www.thaicoops.com/phipun
sterสหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช จำกัด  www.thaicoops.com/mueangnakhon
sterสหกรณ์การเกษตรลานสกา จำกัด  www.thaicoops.com/lansaka
sterสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชะอวดพัฒนา จำกัด  www.thaicoops.com/supanimitcaptn
sterสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตฯเฉลิมพระเกียรติ จำกัด  www.thaicoops.com/supanimitclpk
sterสหกรณ์การเกษตรสิชล จำกัด  www.thaicoops.com/sichon
sterสหกรณ์การเกษตรหัวไทร จำกัด  www.thaicoops.com/huasai
sterสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จำกัด   www.thaicoops.com/rubberbscp