สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เข้มแข็งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

infogaphic

ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet goประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
   
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถและสรรหา ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
    และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
    ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการicon new1
bullet goประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
     รื่อง ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ
      ทักษะ และสมถรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการicon new1
bullet goประชาสัมพันธ์โครงการขายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปี 2565icon new1
bullet goประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
     เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการicon new1
bullet goประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์icon new1
bullet goการจัดทำรายงานผลการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรicon new1
     การจัดทำแผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายแห่ง)
    1.CPS_Plan_2565     2.ทะเบียนคุมแผน 2565

bullet go
รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
1. ส่วนที่ 1 สรุปผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนาฯ (สหกรณ์+กลุ่มเกษตรกร) รายละเอียดที่แนบ
2. ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานจากการแนะนำส่งเสริมฯ (รายสหกรณ์) รายละเอียดที่แนบ
3. ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานจากการแนะนำส่งเสริมฯ (รายกลุ่มเกษตรกร) รายละเอียดที่แนบ
4. ทะเบียนคุมผลแบ่งอำเภอ (สหกรณ์+กลุ่มเกษตรกร) รายละเอียดที่แนบ

 

Activity news 2

butterfly2564work system

ster ระบบโครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

ster โปรไฟล์สหกรณฺ์                                                                         ster โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร

ster โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ                                                 ster รายงานทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และการถือหุ้น

ster E-project                                                            ster ระบบประเมินมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

ster ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์                  ster ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-sarabun)

ster ระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์                      ster รายงานปริมาณธุรกิจฯ  

ster ระบบฐานข้อมูลการจัดการข้อสังเกตที่ตรวจพบ              

ster ายงานข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ster รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ster แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    

butterfly2564one cooperative

 ชื่อสหกรณ์  ชื่อเว็บไซต์
sterชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครศรีธรรมราช จำกัด  www.thaicoops.com/nakhonsirubber
sterสหกรณ์การเกษตรขนอม จำกัด  www.sahakornthai.com/khanom
sterสหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด  www.thaicoops.com/khaonoi
sterสหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด  www.thaicoops.com/chianyai
sterสหกรณ์การเกษตรท่าศาลา จำกัด  www.thaicoops.com/thasala
sterสหกรณ์การเกษตรทุ่งสง จำกัด  www.thaicoops.com/agrithungsong
sterสหกรณ์การเกษตรนาบอน จำกัด  www.thaicoops.com/nabon
sterสหกรณ์การเกษตรปากพนัง จำกัด  www.thaicoops.com/pakphanang
sterสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด  www.sahakornthai.com/phromkhiri/
sterสหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด  www.sahakornthai.com/praphrom/
sterสหกรณ์การเกษตรพัฒนาชนบทนบพิตำ จำกัด  www.thaicoops.com/noppitum
sterสหกรณ์การเกษตรพิปูน จำกัด  www.thaicoops.com/phipun
sterสหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช จำกัด  www.thaicoops.com/mueangnakhon
sterสหกรณ์การเกษตรลานสกา จำกัด  www.thaicoops.com/lansaka
sterสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชะอวดพัฒนา จำกัด  www.thaicoops.com/supanimitcaptn
sterสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตฯเฉลิมพระเกียรติ จำกัด  www.thaicoops.com/supanimitclpk
sterสหกรณ์การเกษตรสิชล จำกัด  www.thaicoops.com/sichon
sterสหกรณ์การเกษตรหัวไทร จำกัด  www.thaicoops.com/huasai
sterสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จำกัด   www.thaicoops.com/rubberbscp