กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

sawong

 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
นายสวงค์  สีเผือก

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 089 7300167 
 E-Mail :sawong
คุณวุฒิ : ปริญญาโท

patareevee

นางสาวภัทรารวีย์ สุวรรณรัตน์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 085 1092644

E-Mail :pattrarawee 
คุณวุฒิ : ปริญญาโท (บธ.ม)สาขา บัญชี ม.รามคำแหง
satin

 

นายสาธิต  ฤทธิขาบ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 081 970 6048  
E-Mail :satit rt 

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

a

นางธัญญวดี  ชุมคง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 084 183 9545 

E-Mail thayavadee sm
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
seret

นางศรีรัตน์  เรืองดำ
นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 089 730 2141 

E-Mail :srirat rdm 

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาบัญชี วิชาเอกบัญชี

savanee

นางสาวเสาวณีย์  วิทยาเวช
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ : 086 742 8479 

E-Mail :saowanee vtc

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช

 saw  

นางอรอุมา  ลักษณะปิยะ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ : 082 284 6091 

E-Mail :aonauma sks
คุณวุฒิ : ปวส.การบัญชี นครพณิชยการ