ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

jantama   

นางจันทิมา ชะตาญาณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 084 189 8185 
E-Mail :chantima c

คุณวุฒิ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.รามคำแหง

jum1

 

 นางจุฑามาศ  สุวรรณบูรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 
 081-968 0530

E-Mail :juthamas s

คุณวุฒิ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.รามคำแหง

rujara

นางรุจิรา  ขำพล

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 084-065 9021  

E-Mail :rujira ch

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) ม.กรุงเทพ

sumana

นางสาวสุมนา  นาคแก้ว
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081 1114763
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณวุฒิ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) ม.รามคำแหง

sujarie

นางสุจารี  ธาตุมาศ
พนักงานพิมพ์ ส 4
โทรศัพท์ : 081 606 9247 

E-Mail :sujaree 

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี การบัญชี สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

payouchan

นายพยุงศักดิ์  มณีวงศ์
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
โทรศัพท์ : 085 887 7038

E-Mail : payungsak mv

คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 6

pakin

นายประคิ่น  โททอง
พนักงานพิมพ์ ส 4
โทรศัพท์ : 083 396 3798

E-Mail : prakin

คุณวุฒิ : ประกาศณียบัตรวิชาชีพ

sommart 2

นายสมมารถ  แสนเสนา
พนักงานธุการ ส 3
โทรศัพท์ : 080 531 8951

E-Mail :sommart sn 

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

vimon

 

นายวิมล  ศรีรักษา
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
โทรศัพท์ : 084 183 4573 

E-Mail :vimol si 

คุณวุฒิ : ประกาศณียบัตรวิชาชีพ

pamok

นายประมุกข์  ทองนอก
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
โทรศัพท์ : 087 277 7030 

E-Mail :pramook tn 

คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 3

pibon

นายไพบูรณ์  สินภูมิ
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
โทรศัพท์ : 082 179 7085

E-Mail :paiboon sn 

คุณวุฒิ : ประถมศึกษาปีที่ 6

jaddee

นายจงดี  คันธานุกูล
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
โทรศัพท์ : 
089 2905426 

E-Mail :jongdee

คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 3

ju

นางจุฑารัตน์  บัวศรี
นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 081 8599302 

E-Mail :jutharat bsr

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการ) ม.กรุงเทพ

narat

นางนิรัตน์  เกาะแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 083 1819170

E-Mail :nirat prk

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

supore

 

นางสาวสุภาพร  พรมแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 085 6558152 

E-Mail supaporn pr

คุณวุฒิ : ปวส. การตลาด สุราษฎร์เทคโนโลยี

kinsaran

นางกฤษณา  แดงขาว
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์ : 095 860 5495

E-Mail :kritsana

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ